БФ "СИНЕВИР" » Публічна оферта про надання благодійної пожертви
Публічна оферта про надання благодійної пожертви

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням Правління БФ “СИНЕВИР”
від 15.07.2019 № 19/1

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про надання благодійної пожертви

на реалізацію благодійної програми
“Спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення
“Бокораші”

 

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб та юридичних осіб приватного права (далі – Благодійники) та є публічною пропозицією Благодійного Фонду “СИНЕВИР” (код ЄДРПОУ 38466327, с. Синевир, 1474, Міжгірський район, Закарпатська область, 90041) в особі Голови Правління БФ “СИНЕВИР” Куруца Миколи Михайловича, який діє на підставі Статуту БФ “СИНЕВИР” та рішення Загальних зборів від 22.04.2019 № 3 (далі Благодійний Фонд), укласти договір про надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Визначення термінів

Публічна оферта – пропозиція Благодійного Фонду, що розміщена на сайті Благодійного Фонду у мережі Інтернет за посиланням https://cf.synevyr.org.ua про надання благодійної пожертви для реалізації благодійної програми “Спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші” у житловому масиві “Товчка” (с. Синевир).

Акцепт – повне та безумовне прийняття Благодійником цієї Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Благодійного Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Благодійного Фонду.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність Благодійного Фонду з метою надання Бенефіціару благодійної допомоги із спорудження спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші”.

Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює благодійну пожертву для цілей, визначених цією Офертою.

Бенефіціар – набувач благодійної допомоги – територіальна громада с. Синевир в особі Синевирської сільської ради, що одержує від Благодійного Фонду у власність на безповоротній основі благодійну допомогу у реалізації проекту із спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші” у житловому масиві “Товчка” (с. Синевир).

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Благодійного Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви для реалізації на користь Бенефіціара проекту із спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші” у житловому масиві “Товчка” (с. Синевир).

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник погоджується із усіма умовами цієї Оферти та підтверджує, що ознайомлений з предметом цієї Оферти і метою публічного збору благодійних пожертв, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Благодійного Фонду через банківські установи надає Благодійному Фонду право володіти, користуватися і розпоряджатися зібраними коштами з метою реалізації проекту із спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші”.

3.2. Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є таким, що укладений Сторонами без його письмового підписання відповідно до статей 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, статті 7 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

3.3. При цьому Сторони погоджуються, що такий Договір є рівносильним Договору, підписаному Сторонами, і його неукладення у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Благодійного Фонду

4.1. Благодійний Фонд має право:

– організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

– здійснювати публічний збір благодійних пожертв у формі коштів (як у національній, так і в іноземних валютах) або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікацій;

– організовувати та проводити благодійні аукціони, негрошові лотереї, конкурси, просвітницькі, правові, культурні, спортивні, соціальні та інші благодійні заходи, що не заборонені законом (конференції, круглі столи, лекції, семінари, слухання, зібрання, концерти, змагання тощо);

– володіти, користуватися і розпоряджатися зібраними коштами з метою реалізації проекту із спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші”;

– укладати із третіми особами договори про надання послуг та виконання робіт для реалізації проекту із спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораш”, зокрема, але не обмежуючись, договори про закупівлю будівельних та інших матеріалів і виробів, виготовлення елементів пам’ятника (монументу), виготовлення інформаційних друкованих матеріалів, виготовлення відеоматеріалів, а також публікацію в електронних та друкованих засобах масової інформації повідомлень про збір коштів для цілей цього Договору;

– використовувати частину від залученої суми коштів як співфінансування під час участі в конкурсах та ґрантах для одержання повної суми або частини коштів, необхідної для спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші”;

– використати надлишок коштів (у разі залучення коштів на суму, що перевищує суму, необхідну для спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші”) на реалізацію інших проектів Благодійного Фонду на користь Бенефіціара.

4.2. Благодійний Фонд зобов’язаний:

– щомісяця на своєму сайті у мережі Інтернет (https://cf.synevyr.org.ua) публікувати інформацію про розмір одержаних для цілей цього Договору благодійних пожертв та звіт про їх використання.

– на вимогу Благодійника надати інформацію про надану Бенефіціару благодійну допомогу, виконані на його користь роботи та надані послуги, надати фінансову звітність про цільове використання зібраних коштів (благодійної пожертви);

– використовувати зібрані кошти (благодійну пожертву) за цільовим призначенням – для проведення робіт із спорудження та встановлення пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші”;

– передати споруджений пам’ятник (монумент) історико-культурного значення “Бокораші” та інші пов’язані із ним матеріальні блага у власність Бенефіціара.

5. Права Благодійника

5.1. Благодійник має право:

– одержувати від Благодійного Фонду інформацію про надану Бенефіціару благодійну допомогу, виконані на його користь роботи та надані послуги, надати фінансову звітність про цільове використання зібраних коштів (благодійної пожертви);

– здійснювати контроль за використанням Благодійний Фондом благодійної пожертви за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збору благодійних пожертв

6.1. Публічний збір благодійних пожертв здійснюється як на території держави Україна, так і на території будь-якої іншої країни світу.

7. Строк публічного збору благодійних пожертв

7.1. Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту залучення повної суми коштів, необхідної для спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші” 750000 (сімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

7.2. У разі, якщо протягом трьох років з дня укладення із Бенефіціаром Договору про надання благодійної допомоги Благодійному Фонду не вдасться залучити більше 10 % від необхідної суми (75000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень), усі зібрані кошти використовуються Благодійним Фондом для надання Бенефіціару благодійної допомоги в іншій заздалегідь узгодженій із ним формі.

8. Порядок використання Благодійних пожертв

8.1. Грошові кошти (благодійні пожертви), перераховані на поточний рахунок Благодійного Фонду, використовуються виключно для реалізації благодійної програми “Спорудження пам’ятника (монументу) історико-культурного значення “Бокораші”.

9. Відповідальність Благодійного Фонду

9.1. Благодійний Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору згідно із законодавством України.

10. Інше

10.1. Витрати, пов’язані з перерахуванням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори тощо), несе Благодійник.